php调试时print_r/var_dump的区别

print和echo一样,但速度比echo慢。
print_r
打印关于变量的易于理解的信息,如果给出的是 string、integer 或 float,将打印变量值本身。如果给出的是 array,将会按照一定格式显示键和元素。object 与数组类似。 记住,print_r() 将把数组的指针移到最后边。使用 reset() 可让指针回到开始处。

var_export:跟print_r和var_dump类似,但是很少用。
var_dump:此函数显示关于一个或多个表达式的结构信息,包括表达式的类型与值。数组将递归展开值,通过缩进显示其结构。
var_dump和print_r的区别:var_dump返回表达式的类型与值而print_r仅返回结果,相比调试代码使用var_dump更便于阅读。

print_r(),var_export(),var_dump()的区别具体见下:

二维数组的输出:

$arr=array(array('a'=>'aa','b'=>'bbb','c'=>'ccc'),
    array('a'=>'ddd','b'=>'eee','c'=>'fff'),
    array('a'=>'gg','b'=>'hh'));
print_r($arr);
//print_r输出:
//Array ( [0] => Array ( [a] => aa [b] => bbb [c] => ccc ) 
                   [1] => Array ( [a] => ddd [b] => eee [c] => fff ) 
                   [2] => Array ( [a] => gg [b] => hh ) ) 
var_export($arr);
//var_export输出:
//array ( 0 => array ( 'a' => 'aa', 'b' => 'bbb', 'c' => 'ccc', ), 
                   1 => array ( 'a' => 'ddd', 'b' => 'eee', 'c' => 'fff', ),
                   2 => array ( 'a' => 'gg', 'b' => 'hh', ), )
var_dump($arr);
//var_dump输出:
/* array (size=3)
  0 => 
  array (size=3)
   'a' => string 'aa' (length=2)
   'b' => string 'bbb' (length=3)
   'c' => string 'ccc' (length=3)
  1 => 
  array (size=3)
           'a' => string 'ddd' (length=3)
   'b' => string 'eee' (length=3)
   'c' => string 'fff' (length=3)
  2 => 
  array (size=2)
   'a' => string 'gg' (length=2)
   'b' => string 'hh' (length=2)
*/

下面在给出一个json格式的输出:

$arr=array(array('a'=>'aa','b'=>'bbb','c'=>'ccc'), 
           array('a'=>'ddd','b'=>'eee','c'=>'fff'),
           array('a'=>'gg','b'=>'hh'));
$arra=json_encode($arr);
print_r($arra);
//print_r输出:
 [{"a":"aa","b":"bbb","c":"ccc"},{"a":"ddd","b":"eee","c":"fff"},{"a":"gg","b":"hh"}]
var_export($arra);
//var_export输出:
 '[{"a":"aa","b":"bbb","c":"ccc"},{"a":"ddd","b":"eee","c":"fff"},{"a":"gg","b":"hh"}]'
var_dump($arra);
//var_dump输出:
 string '[{"a":"aa","b":"bbb","c":"ccc"},{"a":"ddd","b":"eee","c":"fff"},{"a":"gg","b":"hh"}]' (length=84)


内容版权声明:除非注明,否则皆为本站原创文章。

转载注明出处:https://sulao.cn/post/301.html

我要评论

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。